Lamplaimat Admission

โรงเรียนลำปลายมาศ สพม.บร

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4

เอกสารประกอบการสมัคร

ทะเบียนบ้าน

ของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

บัตรประชาชน

ของนักเรียน

ใบรับรองผลการศึกษา

ใบรับรอง/หลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1)

รูปถ่าย 1.5 นิ้ว

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนลำปลายมาศ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

สมัครเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4

สมัครเรียน

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบสถานะการสมัคร